http://youtu.be/ZntliTFlygs

Phổ nhạc : Võ Tá Hân | Trình bày : Bảo Yến
00:00 Dâng Hương – Bảo Yến
01:43 Xưng Tán – Bảo Yến
02:47 Kỳ Nguyện – Bảo Yến
05:09 Lễ Thập Phương Tam Bảo – Bảo Yến
06:06 Lễ Phật Bảo – Bảo Yến
08:46 Lễ Pháp Bảo – Bảo Yến
11:22 Lễ Tăng Bảo – Bảo Yến
14:10 Lễ Xá Lợi – Bảo Yến
15:04 Thỉnh Chư Thiên – Bảo Yến
17:35 Khai Kinh – Bảo Yến
18:26 Hạnh Phúc Kinh – Bảo Yến
23:17 Vô Úy Kinh – Bảo Yến
26:00 Ðại Từ Bi Kinh – Bảo Yến
30:18 Từ Bi Nguyện – Bảo Yến
32:28 Hồi Hướng Công Ðức – Bảo Yến
34:45 Phục Nguyện – Bảo Yến

Bài liên quan