Nhạc: Giáng Son, Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến, Diểu Diễn: Khánh Linh
DIỆU ÂM HOẰNG PHÁP 8

GIẤC MƠ TRƯA – Khánh Linh
Đánh giá