http://youtu.be/gg5stMtNQdM

Phổ nhạc: Võ Tá Hân
Trình bày: Bảo Yến, Bích Hồng, Quốc Dũng, Kim Tuấn

00:00 Hải Triều Âm
24:33 Niệm Thích Ca Mâu Ni Phật
29:55 Niệm A Di Ðà Phật
35:15 Niệm Dược Sư Phật
40:30 Niệm Di Lặc Phật
45:32 Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
50:49 Niệm Ðại Thế Chí Bồ Tát
56:10 Niệm Văn Thù Bồ Tát
1:01:20 Niệm Phổ Hiền Bồ Tát
1:06:35 Niệm Ðịa Tạng Vương Bồ Tát

Bài liên quan