Hạt Bụi Từ Bi (sáng tác: Mỹ Tịnh)
trình bày: Hồng Mơ

Hạt Bụi Từ Bi – Hồng Mơ
Đánh giá