ST: Hà Mai Tân, BD: Quách Thành Danh & Nhóm Múa Sắc Màu.
DIỆU ÂM HOẰNG PHÁP 8

Đánh giá