Văn Đạo là một vị tăng hành cước, từ lâu ngưỡng mộ đạo phong của thiền sư Huệ Huân, cho nên trèo non lội suối hàng ngàn dặm đến trước hang động chỗ ở của thiền sư, thưa:
– Con ngưỡng mộ cao phong của thiền sư từ xa đến đây, xin Hòa thượng từ bi khai thị.

Khi ấy, trời đã tối, thiền sư Huệ Huân nói:
– Trời tối rồi, ở đây ngủ một đêm đi!

Hôm sau, khi Văn Đạo thức dậy thiền sư Huệ Huân đã dậy trước nấu cháo xong, khi đem ra dùng, không còn chén cho Văn Đạo, thiền sư Huệ Huân ra ngoài lượm đầu lâu đem vô đựng cháo cho Văn Đạo. Văn Đạo do dự không biết có nên nhận hay không. Thiền sư Huệ Huân nói:

– Ông không có đạo tâm, không phải chơn chánh vì pháp mà đến, ông đem vọng tình dơ sạch và yêu ghét để xử sự tiếp vật, như vậy làm sao đắc đạo được?

ST