Kiếp Phù Du (sáng tác: Vũ Bảo)
trình bày: Vũ Bảo

Kiếp Phù Du – Vũ Bảo
Đánh giá