ST: Nguyễn Văn Chung, BD: Thanh Ngọc & Nhóm Múa Sắc Màu.
DIỆU ÂM HOẰNG PHÁP 8

Đánh giá