ST: Phạm Hải Đăng, BD: Dương Quốc Hưng

MUÔN MẶT CUỘC ĐỜI – Dương Quốc Hưng
Đánh giá