Nam Mô A Di Đà Phật (sáng tác: Vũ Cẩm)
trình bày: Quang Hà