Lục tổ Huệ Năng là một vị cao Tăng đức độ, Ngài đã được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tại Hoàng Mai truyền trao tâm ấn. Bình thường, Ngài quan sát thấy cảnh nhân tình phân nửa đã phạm vào tội sát sinh, do đó tội lỗi nặng nề khó tránh được quả báo.

Ngài thường khuyên răn mọi người không nên sát sinh để tránh đau khổ, song đa số lại chấp trước mê muội nên không biết ăn năn chừa bỏ.

Càng về sau, nhận thấy những người thợ săn giết hại quá nhiều sinh linh, trong tâm không cầm được xúc động, Ngài liền hóa trang thành người thế tục, ở ẩn trong nhóm thợ săn. Lúc sống với họ, Ngài được giao cho nhiệm vụ giữ lưới và thật đúng với tâm nguyện của Ngài. Cứ mỗi lần nhóm thợ săn săn được nai thỏ, tận mắt chứng kiến vẻ mặt đau thương của những con vật sắp bị giết, mà trong lòng Ngài càng xót thương cho chúng vô hạn, và rồi Ngài âm thầm rơi lệ.

Cứ mỗi lần thỏ hay nai mắc vào lưới, nếu có thể cứu sống được chúng là Ngài tìm cách thả chúng ngay. Sống với nhóm thợ săn hơn mười năm trường, Ngài mới thật sự cảm hóa được họ và giúp thay đổi nghề nghiệp. Chẳng bao lâu sau, tại đạo tràng Tào Khê, Ngài chính thức xuất gia rộng độ chúng sinh. Nhân sĩ khắp nơi nghe danh tiếng của Ngài đều về Tào Khê quy y và bái Ngài làm thầy. Về sau, giáo pháp của Ngài được đệ tử truyền theo năm hướng, ân đức thấm nhuần mười phương, khiến cho hàng trăm triệu người mến phục và quy hướng. 

Theo sách Thương yêu sự sống