[fvplayer liststyle=”text” src=”https://s1.animeweb.xyz/media/KinhTung/Niem-A-Di-Da-Phat-Thich-Tri-Thoat-www.phatphapungdung.com.mp3″ playlist=”https://s1.animeweb.xyz/media/KinhTung/Niem-Nam-Mo-A-Di-Da-Phat-Thich-Tri-Thoat-www.phatphapungdung.com.mp3″ caption=”Niệm 4 Chữ A Di Đà Phật; Niệm 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật”]

Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát

Bài liên quan