Mặt Trái Cuộc Đời – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Mặt Trái Cuộc Đời" do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Trúc Lâm (Hoa Kỳ) ngày 17-11-2019 http://youtu.be/V4PKqqMuLrs Download MP3

Phương Pháp Niệm Phật – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Phương Pháp Niệm Phật" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB)

Di Chuyển Thần Thức – Thầy Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Di Chuyển Thần Thức" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Windsor, ON ngày 24-11-2019

Phương pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Phương pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 22/02/2020

Vấn Đáp Phật Pháp – Thích Nữ Hương Nhũ

Buổi Vấn Đáp Phật Pháp do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Diên Quang (H. Quế Võ - T. Bắc Ninh)

Thần Chú Đại Bi Phần 4 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 4" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 3 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 3" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 2" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 1" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn Giả La Hầu La – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn Giả La Hầu La" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Các cấp độ làm điều thiện – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Các cấp độ làm điều thiện" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 05-01-2020

Cần tu cái gì trước – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Cần tu cái gì trước" do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Hội Đức (TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) ngày 03/11/2019

Ý nghĩa lễ cầu an đầu năm – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ý nghĩa lễ cầu an đầu năm" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thới (H. Kế Sách - T. Sóc Trăng) ngày...

Xem nhiều