Bài giảng “Đứng vững giữa biến động cuộc đời bằng đôi chân phước báu” do Đại đức Thích Minh Niệm giảng tại khóa tu Ngày Tịnh Lạc – lần thứ 2 -Tu Viện Tường Vân, ngày 10-07-2022.

Bài liên quan