video

Pháp thoại do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-09-2016