Bài giảng “Thiền – Chất liệu làm nên cuộc sống” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại khóa tu Ngày Tịnh Lạc – lần thứ 2 -Tu Viện Tường Vân, ngày 10-07-2022.

Download MP3

Bài liên quan