Trang Chủ Danh mục Chú Đại Bi tiếng Việt

Danh mục: Chú Đại Bi tiếng Việt

kinh luat luan 23

Chú Đại Bi tiếng Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà...

Xem Nhiều