Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

Danh mục: Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

phap bao 7

Kinh Trung Bộ 13 – Ðại Kinh Khổ Uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)

13. Ðại Kinh Khổ Uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc ấy nhiều Tỷ-kheo buổi...
kinh luat luan 32

Kinh Trung Bộ 12 – Ðại Kinh Sư Tử Hống (Mahàsìhanàda sutta)

12. Ðại Kinh Sư Tử Hống (Mahàsìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ,...
phap bao 10

Kinh Trung Bộ 11 – Tiểu Kinh Sư Tử Hống (Cùlasìhanàda sutta)

11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống (Cùlasìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây,...
phap bao 1

Kinh Trung Bộ 10 – Kinh Niệm Xứ (Satipatthàna sutta)

10. Kinh Niệm Xứ (Satipatthàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi...
phap bao 12

Kinh Trung Bộ 9 – Kinh Chánh Tri Kiến (Sammàditthi sutta)

9. Kinh Chánh Tri Kiến (Sammàditthi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn...
phap bao 6

Kinh Trung Bộ 8 – Kinh Ðoạn Giảm (Sallekha sutta)

8. Kinh Ðoạn Giảm (Sallekha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả...
phap bao 3

Kinh Trung Bộ 7 – Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthùpama sutta)

7. Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ...
kinh luat luan 27

Kinh Trung Bộ 6 – Kinh Ước Nguyện (Akankheyya sutta)

6. Kinh Ước Nguyện (Akankheyya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi...
phap bao 7

Kinh Trung Bộ 5 – Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana sutta)

5. Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn...
phap bao 2

Kinh Trung Bộ 4 – Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm (Bhayabherava sutta)

4. Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm (Bhayabherava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni...
kinh luat luan 19

Kinh Trung Bộ 3 – Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

3. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy,...
kinh luat luan 26

Kinh Trung Bộ 2 – Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbàsava sutta)

2. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbàsava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở...
phap bao 7

Kinh Trung Bộ 1 – Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương....

Xem Nhiều