Trang Chủ Danh mục Kinh Trường Bộ – HT Thích Minh Châu

Danh mục: Kinh Trường Bộ – HT Thích Minh Châu

kinh luat luan 14

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (Trọn bộ)

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Pl 2535 - DL 1991 (Trọn bộ 34 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT (các bài kinh với ký hiệu (A)...
phap bao 5

Kinh Trường Bộ 34 – Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta)

Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) Như vầy tôi nghe. Kinh Thập Thượng phẩm I 1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng...
phap bao 9

Kinh Trường Bộ 33 – Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta)

Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) Như vầy tôi nghe. Kinh Phúng Tụng phẩm I 1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị....
kinh luat luan 6

Kinh Trường Bộ 32 – Kinh A Sá Nang Chi (Atànàtiya Sutta)

Kinh A Sá Nang Chi (Atànàtiya Sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt...
kinh luat luan 43

Kinh Trường Bộ 31 – Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (Singàlovàda Sutta)

Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (Singàlovàda Sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn...
kinh luat luan 43

Kinh Trường Bộ 30 – Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)

Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) Như vầy tôi nghe. Kinh Tướng phẩm I 1. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ,...
phap bao 12

Kinh Trường Bộ 29 – Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta)

Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà. Lúc bấy...
kinh luat luan 40

Kinh Trường Bộ 28 – Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya Sutta)

Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế...
kinh luat luan 26

Kinh Trường Bộ 27 – Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta)

Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta) Như vầy tôi nghe: 1. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu (Lộc Mẫu...
kinh luat luan 38

Kinh Trường Bộ 26 – Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma-kiệt-đà) tại Matulà (Ma-du-la). Lúc bấy giờ Thế Tôn...
phap bao 9

Kinh Trường Bộ 25 – Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)

Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ...
kinh luat luan 23

Kinh Trường Bộ 24 – Kinh Ba Lê (Pàtika Sutta)

24. Kinh Ba Lê (Pàtika sutta) Kinh Ba Lê phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc...
kinh luat luan 3

Kinh Trường Bộ 23 – Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta)

23. Kinh Tệ Túc (Pàyàsi sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với Ðại chúng Tỷ kheo...
phap bao 7

Kinh Trường Bộ 22 – Kinh Ðại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)

22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) Tôi nghe như vậy. 1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ...
kinh luat luan 6

Kinh Trường Bộ 21 – Kinh Ðế Thích Sở Vấn (Sakka-panha Sutta)

21. Kinh Ðế Thích Sở Vấn (Sakka-panha sutta) Kinh Ðế Thích Sở Vấn phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà) phía Ðông thành Vương Xá, tại...
kinh luat luan 34

Kinh Trường Bộ 20 – Kinh Ðại Hội (Mahà-Samaya Sutta)

20. Kinh Ðại Hội (Mahàsamaya sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng...
phap bao 8

Kinh Trường Bộ 19 – Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahà-Govinda Sutta)

19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế), thuộc...
phap bao 8

Kinh Trường Bộ 18 – Kinh Xà Ni Sa (Janavasabha Sutta)

18. Kinh Xà Ni Sa (Janavasabha sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế Tôn...
kinh luat luan 29

Kinh Trường Bộ 17 – Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta)

17. Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahàsudassana sutta) Kinh Ðại Thiện Kiến Vương phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng...
kinh luat luan 3

Kinh Trường Bộ 16 – Kinh Ðại Bát Niết Bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)

16 - Kinh Ðại Bát Niết Bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) Kinh Ðại Bát Niết Bàn phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta...

Xem Nhiều