Trang Chủ Danh mục Thích Nhất Chân

Danh mục: Thích Nhất Chân

phap bao 6

Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nhất Chân. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển
phap bao 11

Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh

Bắc Ngụy Đàm Loan Chú giải. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân
kinh luat luan 13

Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ

Hậu Ngụy Đàm Loan soạn. Việt dịch 1: Thích Bửu Hà. Việt dịch 2: Thích Nhất Chân. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn
phap bao 16

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch (1) của Quảng Minh. Việt dịch (2) của Thích Nhất Chân. Việt dịch (3) của Thích Như Điển. Việt dịch (4) của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 27

Thập Nhị Môn Luận – Thích Nhất Chân

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân
phap bao 15

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trun Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 3: Thích Duy Lực .Việt dịch 4: Thích Nhất Chân

Xem Nhiều