Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Trí Hải

Danh mục: Thích Nữ Trí Hải

kinh luat luan 41

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải
kinh luat luan 16

Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ

Minh Hoằng Tán Thuật. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải
kinh luat luan 35

Kinh Pháp Bảo Đàn

Nguyên Tông Bảo Biên. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Duy Lực. Việt dịch 3: Thích Nữ Trí Hải. Việt dịch 4: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Bài mới

Xem nhiều