Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Trí

Danh mục: Thích Thiện Trí

kinh luat luan 4

Kinh Đại Hồi Hướng Hết Sức Thâm Sâu

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Thuần Hạnh
kinh luat luan 14

Kinh Lão Ông Bần Cùng

Lưu Tống Huệ Giản dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Thích Bửu Hà
kinh luat luan 1

Kinh Tâm Thanh Tịnh

Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Như Hòa. Bản Việt dịch (3) của Thích Chúc Tịnh
kinh luat luan 21

Kinh Mạn Pháp

Tây Tấn Pháp Cự dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Trí
phap bao 7

Kinh Phân Biệt

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Trí
kinh luat luan 21

Kinh Phân Biệt Duyên Sanh

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Thành Thông

Bài mới

Xem nhiều