Trang Chủ Danh mục Thích Trí thủ

Danh mục: Thích Trí thủ

kinh luat luan 28

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

HT Thích Trí Thủ dịch
kinh luat luan 6

Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Thủ
phap bao 13

Kinh Vô Thường

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Hằng Đạt. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận Bản Việt dịch (3) của Thích Trí Thủ
phap bao 9

Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành

Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (4) của Thích Trí Thủ
phap bao 16

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch (1) của Quảng Minh. Việt dịch (2) của Thích Nhất Chân. Việt dịch (3) của Thích Như Điển. Việt dịch (4) của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 39

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Thủ dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 10

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Chân thành tán thán ghi nhận công đức các vị: Trí Siêu, Nguyên Chứng, Nguyên Giác và Nguyên Thanh, những vị đã đóng góp tích cực cho tập sách,...
kinh luat luan 19

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang

Đường Huyền Trang dịch. Việt dịch 1: Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Thủ. Việt dịch 3: Nguyên Thuận. Việt dịch 4: Quảng Minh

Xem Nhiều