Một hôm, Hàn Dũ đến tham vấn thiền sư Đại Điên Bảo Thông, hỏi:
– Thiền sư bao nhiêu tuổi?

Bảo Thông giơ xâu chuỗi cầm trong tay, hỏi:

– Hiểu chăng?

Hàn Dũ đáp:

– Không.

Bảo Thông bổ sung một câu:

– Ngày đêm trăm lẻ tám.

Hàn Dũ không hiểu ý thế nào, đành im lặng ra về.

Hôm sau Hàn Dũ đến hỏi Thủ tọa, hôm qua thiền sư Bảo Thông nói như thế, ý thế nào?

Thủ tọa nghe xong, liền vỗ răng ba cái. Hàn Dũ càng mờ mịt không hiểu.

Hàn Dũ đến pháp đường gặp thiền sư Bảo Thông hỏi lại:

– Thiền sư bao nhiêu tuổi?

Bảo Thông cũng vỗ răng ba cái.

Hàn Dũ bỗng dưng liễu ngộ, nói:

– Té ra Phật pháp không hai thứ.

Bảo Thông hỏi:

– Vì sao? 

– Vừa rồi Thủ tọa cũng hành động như thiền sư.

– Đạo Phật, đạo Nho không hai thứ, ta và ông cũng là một thôi.

Hàn Dũ tỉnh ngộ, xin quy y với Bảo Thông và giữ lễ làm đệ tử.

ST