Hồi Ký Song Đôi tập 1: Tình Bạn Trong Sáng – Huy Cận

1940

Hồi Ký Song Đôi tập 1: Tình Bạn Trong Sáng

Tác giả: Huy Cận

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành

Giọng đọc: Trọng Thanh