Lòng Can Đảm

Tác giả: Huỳnh Phạm Hương Trang tuyển chọn và dịch

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 1999

Giọng đọc: Thu Hồng