Thần chú Dược Sư (Medicine Buddha Mantra) – Cầu bình an, chữa bệnh, tiêu tai nghiệp chướng

Thiết kế, lyrics video: Tâm Yên
Thực hiện: phòng thu Wings thuộc Wings Production (Youtube / Fanpage)