Thursday, 8 June, 2023
Hoi loi thoat kho

Hối Lỗi Thoát Khổ

Lúc đức Phật còn tại thế, thường hay có vua chúa, đại thần đến thỉnh mời cho họ được cúng dường, đó là vì Thế Tôn từ...
To Ti

Tô Ti

Lúc đức Phật ở nước Ba La Nại ở Ấn Ðộ, có một vị tỳ kheo bị bệnh, đau bụng thổ tả, nằm lăn lộn trên giường...

Bài mới