Tối ngày 03.05.2019 (nhằm ngày 29.03.Kỷ Hợi), các Phật tử đã trở về Tu Viện Tường Vân để tham gia Lễ Sám Hối thường kỳ.

Đúng 19h, toàn thể đại chúng đã vân tập trang nghiêm nơi chánh điện và giảng đường, cung nghinh ĐĐ. Thích Tâm Tuệ quang lâm pháp tòa.

Nhân buổi sám hối, Thầy giảng về đề tài “Tứ Vô Lượng Tâm”

ĐĐ. Thích Tâm Tuệ


Trong bài giảng, sau khi Thầy Tâm Tuệ phân tích và nêu lên giá trị quan trọng về tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả đối với người tu học, Thầy cũng chia sẻ những phương pháp để ứng dụng linh hoạt trong các trường hợp của đời sống hằng ngày.

Đại chúng lắng nghe buổi thuyết pháp của Thầy Tâm Tuệ

Ngay sau thời pháp thoại, vào 20h, buổi lễ sám hối diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của chư tôn đức tăng và Phật tử tu viện Tường Vân.Bài liên quan