Nhân lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát, trong 02 ngày 18-19.06.Kỷ Hợi, các Phật tử ở nhiều nơi đã trở về Tu Viện Tường Vân để đọc tụng kinh Phổ Môn và lạy Ngũ Bách Danh.

Chương trình buổi lễ được diễn ra như sau:

Lúc 19h00: Chư tăng cùng Phật tử trang nghiêm về đại hùng bảo điện để trì tụng kinh Phổ Môn, xưng tán công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm.

20h00: ĐĐ. Thích An Bình đã dẫn chúng xướng từng danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi danh hiệu là một lạy thành tâm của các Phật tử.

Bên cạnh việc tạo phước đức, buổi lễ này góp phần giúp các Phật tử gieo duyên lành sâu với Phật giáo nói chung và Bồ Tát Quan Thế Âm nói riêng.

Bài liên quan