Thông điệp này rất đẹp và ngắn. Hãy thưởng thức nó.Đây là thông điệp mà Đức Lai Đạt Ma đã gửi gắm trong năm 2009. Chỉ mất vài phút để đọc và suy ngẫm. Đừng giữ lấy cho riêng mình mà hãy chia sẻ đến với mọi người.

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành

Nghiệp lành