Bài pháp thoại Bát Chánh Đạo do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Long Thành, Vĩnh Long trong khóa tu niệm phật khóa 35

video