Bài pháp âm Cực Đến Đâu Bền Vững Chẳng Lay do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Liên Hoa trong Khóa tu phật pháp lần thứ 48

video