TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 60 – Kinh Không gì chuyển hướng – tại Chùa Xá Lợi, ngày 14-01-2007.

Bài liên quan