Bài giảng “Mỗi Người Hãy Là Một Vị Phật Đản Sanh” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, nhân đại lễ Phật Đản lần thứ 2644 – PL 2564 – DL 2020

Download MP3

Bài liên quan