Bài thuyết pháp Mười Nền Tảng Của Đức Tin do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Xá Lợi, Đồng nai trong khóa tu 1 ngày an lạc

video