Hầu hết trong các kinh điển của Đại thừa thường khai thác về chân tâm trong đó phần lớn là thiền tông thường hay nhắc đến.

Điều cốt lõi của việc tu hành là nhận ra chân tâm của mình hay còn gọi là Phật tánh bản thể là khởi đầu của cái thấy, nhìn bằng chánh kiến thấy con đường đi của mình như thế nào là đúng.

Trên cơ bản vì chưa thấy được tánh nên chúng ta dựa vào học để tu và điều quan trọng nhất là gặp được người Thầy mô phạm để dẫn dắt chúng ta trên con đường tu học. Cho dù trong đời này chúng ta chưa giác ngộ chân tâm thì hãy nỗ lực tinh tấn tu tập để tạo duyên lành trong đời này và nhiều kiếp về sau.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019: Tu Hành Cần Phải Giác Ngộ Chân Tâm. Thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-03-2019

video

Download MP3