Trang Chủ Danh mục Kinh Tạp A-Hàm

Danh mục: Kinh Tạp A-Hàm

kinh luat luan 11

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 50

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 50 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1325. QUỶ ÁM Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
phap bao 16

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 49

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 49 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1294. SỞ CẦU Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
kinh luat luan 20

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 48

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 48 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1267. SỬ LƯU Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
kinh luat luan 16

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 47

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 47 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1241. GIA NHÂN Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
phap bao 14

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 46

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 46 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1222. TỔ CHIM Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
kinh luat luan 42

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 45

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 45 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1198. A-LẠP-TỲ Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật...
kinh luat luan 1

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 44

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 44 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1178. BÀ-TỨ-TRA Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
kinh luat luan 27

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 43

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 43 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1164. BÀ-LA-DIÊN Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
kinh luat luan 6

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 42

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 42 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1145. ƯNG THÍ Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
kinh luat luan 16

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 41

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 41 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1121. THÍCH THỊ Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
kinh luat luan 9

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 40

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 40 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1104 Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở...
kinh luat luan 32

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 39

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 39 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1081. KHỔ CHÚNG Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
kinh luat luan 38

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 38

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 38 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1062. THIỆN SANH Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
phap bao 14

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 37

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 37 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1023. PHẢ-CẦU-NA Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
kinh luat luan 19

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 36

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 36 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 993. TÁN THƯỢNG TỌA Tôi nghe như vầy: Một thời...
kinh luat luan 35

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 35

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 35 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 970. XÁ-LA-BỘ Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
kinh luat luan 42

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 34

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 34 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 940. THẢO MỘC Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
phap bao 11

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 33

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 33 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 919 Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở...
kinh luat luan 1

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 32

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 32 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 905. NGOẠI ĐẠO Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật...
kinh luat luan 21

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 31

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 31 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 861. ĐÂU-SUẤT THIÊN Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật...

Xem Nhiều