Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ tập 3

Danh mục: Kinh Trung Bộ tập 3

kinh luat luan 9

Kinh Trung Bộ 152 – Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà sutta)

152. Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau...
kinh luat luan 25

Kinh Trung Bộ 151 – Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta...
kinh luat luan 28

Kinh Trung Bộ 150 – Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

150. Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta) Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng...
kinh luat luan 6

Kinh Trung Bộ 149 – Ðại Kinh Sáu Xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

149. Ðại Kinh Sáu Xứ (Mahàsalàyatanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn...
phap bao 2

Kinh Trung Bộ 148 – Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta)

148. Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn...
phap bao 9

Kinh Trung Bộ 147 – Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La (Cùlaràhulovàda sutta)

147. Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La (Cùlaràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong...
kinh luat luan 33

Kinh Trung Bộ 146 – Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

146. Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng...
kinh luat luan 3

Kinh Trung Bộ 145 – Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Punnovàda sutta)

145. Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Punnovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả...
phap bao 15

Kinh Trung Bộ 144 – Kinh Giáo Giới Channa (Channovàda sutta)

144. Kinh Giáo Giới Channa (Channovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta...
kinh luat luan 4

Kinh Trung Bộ 143 – Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc...
phap bao 13

Kinh Trung Bộ 142 – Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhinàvibhanga sutta)

142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhinàvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi...
phap bao 16

Kinh Trung Bộ 141 – Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (Saccavibhanga sutta)

141. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (Saccavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy,...
phap bao 15

Kinh Trung Bộ 140 – Kinh Giới Phân Biệt (Dhàtuvibhanga sutta)

140. Kinh Giới Phân Biệt (Dhàtuvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava;...
phap bao 13

Kinh Trung Bộ 139 – Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga sutta)

139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy,...
kinh luat luan 12

Kinh Trung Bộ 138 – Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết (Uddesavibhanga sutta)

138. Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết (Uddesavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây,...
phap bao 9

Kinh Trung Bộ 137 – Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Salàyatanavibhanga sutta)

137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Salàyatanavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy,...
kinh luat luan 34

Kinh Trung Bộ 136 – Ðại Kinh Nghiệp Phân Biệt (Mahàkammavibhanga)

136. Ðại Kinh Nghiệp Phân Biệt (Mahàkammavibhanga) Mhư vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi...
kinh luat luan 16

Kinh Trung Bộ 135 – Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (Cùlakammavibhanga sutta)

135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (Cùlakammavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi thanh niên Subha...
kinh luat luan 10

Kinh Trung Bộ 134 – Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)

134. Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc...
kinh luat luan 42

Kinh Trung Bộ 133 – Kinh Ðại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

133. Kinh Ðại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Lúc bấy giờ, Tôn...

Xem Nhiều