Trang Chủ Danh mục Luật Ma Ha Tăng Kỳ

Danh mục: Luật Ma Ha Tăng Kỳ

phap bao 12

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Trọn Bộ 40 Quyển

LUẬT MA HA TĂNG KỲ (MahàsanghiKa)  Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La - Sa môn: Pháp Hiển Việt dịch: TT.Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: HT.Thích Đỗng Minh Quý vị...
kinh luat luan 36

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 40

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 40 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ĐỀ 134- GIỚI: DU HÀNH TRONG LÚC AN...
kinh luat luan 40

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 39

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 39 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ BA CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ĐỀ. 100. GIỚI: CHO NGƯỜI CÓ CHỒNG DƯỚI...
kinh luat luan 3

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 38

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 38 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ HAI CỦA 141 GIỚI BA-DẠ-ĐỀ. 72- GIỚI: CHO Y CHO TU SĨ...
phap bao 2

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 37

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 37 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 19 PHÁP TĂNG TÀN 12- GIỚI: KHUYÊN NGƯỜI LÀM ĐIỀU...
kinh luat luan 4

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 36

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 36 -ooOoo- GIỚI PHÁP CỦA TỈ-KHEO-NI: NÓI RÕ PHẦN ĐẦU CỦA TÁM BA-LA-DI. 1- GIỚI: DÂM DỤC. Đức Thế Tôn...
kinh luat luan 33

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 35

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 35 -ooOoo- NÓI RÕ PHÁP OAI NGHI THỨ HAI CÁCH THỨC ĐI KINH HÀNH. Khi Phật an trú tại...
kinh luat luan 20

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 34

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 34 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN ĐẦU CỦA OAI NGHI TÁC PHONG CỦA THƯỢNG TỌA THỨ NHẤT. Khi Phật an...
phap bao 6

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 33

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 33 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI MỘT BẢY TRĂM VỊ ĐẠI HỘI KẾT TẬP. PHÁP...
phap bao 13

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 32

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 32 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI PHÉP ĂN CHUNG. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ,...
kinh luat luan 28

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 31

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 31 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ CHÍN NẤU ĂN Ở CHỖ NGỦ VÀ TỰ NẤU ĂN. Khi...
kinh luat luan 34

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 30

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 30 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ TÁM Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương...
kinh luat luan 35

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 29

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 29 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ BẢY Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu...
kinh luat luan 43

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 28

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 28 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ SÁU VẤN ĐỀ Y CA-HI-NA. Khi Phật an trú tại Câu...
kinh luat luan 34

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 27

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 27 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ 5.  PHÁP YẾT-MA.  Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói...
kinh luat luan 23

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 26

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 26 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ TƯ.  TỘI CŨ.  Tỉ-kheo che giấu tội rồi xin Biệt trụ,...
phap bao 1

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 25

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 25 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ BA. TỘI TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA.  Lại nữa, khi Phật an trú tại thành...
kinh luat luan 4

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 24

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 24 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ HAI. 25/ Quan Viên. Khi Phật an trú tại vườn Trúc...
kinh luat luan 42

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 23

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 23 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ NHẤT NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ NHẤT 1. THỂ THỨC...
kinh luat luan 4

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 22

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 22 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA PHÁP CHÚNG HỌC. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ,...

Xem Nhiều