Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Đức Nghiêm

Danh mục: Thích Nữ Đức Nghiêm

kinh luat luan 36

Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Nghiêm
kinh luat luan 23

Kinh Kim Cang Đỉnh Du Già Niệm Châu

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Đức Nghiêm
kinh luat luan 38

Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan, Việt dịch 1: Huyền Thanh, Việt dịch 2: Thích Nữ Đức Nghiêm
kinh luat luan 35

Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Đức Nghiêm. Việt dịch 2: Huyền Thanh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Bài mới

Xem nhiều