Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Nguyên Nhã

Danh mục: Thích Nữ Nguyên Nhã

kinh luat luan 21

Kinh Nhân Duyên Xuất Gia

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Nguyên Nhã
kinh luat luan 13

Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Nữ Nguyên Nhã
kinh luat luan 4

Kinh Ngũ Thập Tụng

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Nguyên Nhã. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Xem Nhiều