Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Thành Thông

Danh mục: Thích Nữ Thành Thông

kinh luat luan 21

Kinh Phân Biệt Duyên Sanh

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Thành Thông
phap bao 8

Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông & Thích Nữ Tịnh Hiền
kinh luat luan 26

Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Thích Nữ Thành Thông dịch

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông
kinh luat luan 8

Kinh Pháp Diệt Tận

Thất dịch, Việt dịch 1: Thích Nhuận Châu, Việt dịch 2: Quảng Minh, Việt dịch 3: Thích Nữ Thành Thông, Việt dịch 4: Nguyên Thuận

Bài mới

Xem nhiều