Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Tịnh Hiền

Danh mục: Thích Nữ Tịnh Hiền

phap bao 15

Kinh Hiếu Tử

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Hiền. Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh
phap bao 4

Kinh Ân Cha Mẹ Khó Đền Đáp

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Tịnh Quang. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Huyền Thanh. Việt dịch 4: Thích Nữ Tịnh Hiền
kinh luat luan 2

Kinh Mạn Thù Thất Lợi So Sánh Công Đức Tràng Hạt

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Hiền
phap bao 8

Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông & Thích Nữ Tịnh Hiền
phap bao 4

Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch 1: Thích Nữ Như Tuyết, Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Hiền, Việt dịch 3: Huyền Thanh
kinh luat luan 13

Kinh Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: của Thích Nữ Tịnh Hiền. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Xem Nhiều