Chiều ngày 23.02.2020 (nhằm 01.02.Canh Tý), thiện nam tín nữ gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân, phát tâm Quy Y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới.

TT. Thích Phước Tiến chia sẻ ý nghĩa Quy Y

Trong giai đoạn dịch bệnh, Tu Viện đã thông báo tạm ngừng các chương trình sinh hoạt lễ hội. Một số vị phát tâm Quy Y Tam Bảo đăng ký từ trước, vẫn trở về với lòng khát ngưỡng nương tựa chánh pháp. Nhân đó, Thượng Tọa Thích Phước Tiến quang lâm Chánh Điện, để truyền trao Tam Quy Ngũ Giới trong sự trang nghiêm và thanh tịnh.

Thiện nam tín nữ phát tâm Quy Y Tam Bảo