8 Điều Giác Ngộ

Tác giả: HT Thích Nhật Quang

Gồm những bài giảng giải của hoà thượng Thích Nhật Quang về 8 điều giác ngộ của Phật giáo về cuộc đời, ham muốn, tâm, tu hành, sinh tử, nghèo khổ, họa hoạn.