Tình Yêu Phổ Quát

Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải

Tất cả chúng sinh đều có hạt giống Phật hay Phật tính. Phương pháp khiến cho hạt giống này nảy nở chính là thực hành những chỉ giáo về pháp luyện tâm. Những kinh nghiệm hay thực chứng trong pháp luyện tâm chính là con đường đến giác ngộ, bởi thế điểm thiết yếu là tất cả chúng sinh cần đạt được kinh nghiệm về pháp tu này. Kết thúc kinh Tiểu phẩm Bát-nhã, đức Phật đã dạy: “Ta đã giải thích những con đường đến giác ngộ để mọi chúng sinh đều có thể đạt đến.”