Kiến Thức Vui Về Cơ Thể Con Người 

Tác giả: BS Nguyễn Minh Tiến

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 1999

Giọng đọc: Ngọc Lan