Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Nam Dương