Đà Lạt Năm Xưa

Tác giả: Nguyễn Hữu Tranh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Hồng Hà